DYPLOMY

W Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

 

 

 

Spis nagrodzonych prac dyplomowych >>>

 

 

Tematyka prac dyplomowych w podziale na prowadzących:

 

 

Prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki


·  Studium i plan zespołu urbanistycznego

·  Kształtowanie zabudowy w istniejącej strukturze urbanistycznej 


Dr inż. arch. 
Elżbieta Czekiel-Świtalska


·  Projekt zagospodarowania przestrzennego obszarów zurbanizowanych

·  Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i skutki prawne jego uchwalenia

·  Studium i projekt zagospodarowania przestrzennego zespołu architektoniczno – urbanistycznego 


Dr inż. arch. 
Lechosław Czernik


·  Studium i projekt zagospodarowania przestrzennego zespołu urbanistycznego

·  Studium w zakresie przestrzennej struktury rekreacji (skala regionalna i miejscowa) -specyfika nadmorska

·  Projekt rozwoju obszaru transgranicznego na przykładzie metropolii Szczecina 


Dr inż. arch. 
Klara Czyńska


·  Projekt zespołu architektoniczno-urbanistycznego w istniejącej strukturze

·  Projekt zespołu architektury wielorodzinnej i jednorodzinnej

·  Studium i projekt kształtowania krajobrazu miejskiego 

 

Dr inż. arch. Paweł Rubinowicz


·         Projekt zespołu architektoniczno-urbanistycznego w kontekście miasta

·         Koncepcja rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich

·         Koncepcja transformacji funkcjonalno-przestrzennej obszarów podmiejskich

·         Koncepcja rewitalizacji obszarów wiejskich z uwzględnieniem aspektów krajobrazowych

·         Projekt obiektu architektonicznego lub zespołu obiektów w silnym kontekście urbanistycznym z wykorzystaniem technik modelowania parametrycznego

 

 

Dr inż. arch. Adam Zwoliński


·  Projekt zespołu architektoniczno-urbanistycznego wielofunkcyjnego

·  Rewitalizacja i transformacja przestrzeni publicznych

·  Projekt zespołu zabudowy mieszkaniowej z elementami w skali architektonicznej