Prof. dr hab. inż. arch.
Waldemar Marzęcki


·  Studium i plan zespołu urbanistycznego

·  Kształtowanie zabudowy w istniejącej strukturze urbanistycznej


Dr inż. arch.
Elżbieta Czekiel-Świtalska


·  Projekt zagospodarowania przestrzennego obszarów zurbanizowanych

·  Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i skutki prawne jego uchwalenia

·  Studium i projekt zagospodarowania przestrzennego zespołu architektoniczno – urbanistycznego


Dr inż. arch.
Lechosław Czernik


·  Studium i projekt zagospodarowania przestrzennego zespołu urbanistycznego

·  Studium w zakresie przestrzennej struktury rekreacji (skala regionalna i miejscowa) -specyfika nadmorska

·  Projekt rozwoju obszaru transgranicznego na przykładzie metropolii Szczecina


Dr inż. arch.
Klara Czyńska


·  Projekt zespołu architektoniczno-urbanistycznego w istniejącej strukturze

·  Projekt zespołu architektury wielorodzinnej i jednorodzinnej

·  Studium i projekt kształtowania krajobrazu miejskiego


Dr inż. arch.
Helena Freino


·  Koncepcje i projekty zagospodarowania przestrzennego wraz z analizami uwarunkowań:
- wielofunkcyjnych zespołów urbanistycznych, w tym obszarów śródmiejskich
- zespołów rekreacyjnych i założeń zieleni
- zespołów zabytkowych

·  Studia i plany kształtowania krajobrazu miejskiego, zurbanizowanego i otwartego – podejście systemowe i wdrażanie w koncepcjach projektowych

·  Eko-urbanistyka – modele i wdrażanie w koncepcjach projektowych

 

Dr inż. arch. Paweł Rubinowicz


·         Projekt zespołu architektoniczno-urbanistycznego w kontekście miasta

·         Koncepcja rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich

·         Koncepcja transformacji funkcjonalno-przestrzennej obszarów podmiejskich

·         Koncepcja rewitalizacji obszarów wiejskich z uwzględnieniem aspektów krajobrazowych

·         Projekt obiektu architektonicznego lub zespołu obiektów w silnym kontekście urbanistycznym z wykorzystaniem technik modelowania parametrycznego

 

 

Dr inż. arch. Adam Zwoliński


·  Projekt zespołu architektoniczno-urbanistycznego wielofunkcyjnego

·  Rewitalizacja i transformacja przestrzeni publicznych

·  Projekt zespołu zabudowy mieszkaniowej z elementami w skali architektonicznej