Odpowiedzialna za przedmiot / prowadząca wykłady i ćwiczenia projektowe:

dr inż. arch. Helena Freino

tel. 091 449-56-37

e-mail: freino@poczta.onet.pl

pokój 317

freino

 

 

Prowadzący ćwiczenia projektowe:

dr inż. arch. Paweł Rubinowicz

tel. 091 449-56-79

e-mail: pawel@rubinowicz.com.pl  

pokój 316

rubinowicz

 

 

Fot 1

Fot 2

 

Kontynent europejski, w porównaniu z innymi regionami świata jest dość gęsto zaludniony, a większość gruntów jest czynnie użytkowana. W efekcie, krajobraz europejski ulega codziennie drastycznym przemianom wskutek rozdrobnienia, zmian i intensyfikacji użytkowania gruntów, wynikających z nieprzerwanego rozwoju społecznego. Ekspansja miast oraz budowa dróg i infrastruktury energetycznej doprowadziły do degradacji cennych ekosystemów i ich podziału, co ma negatywne skutki dla ich siedlisk i mieszkających w nich gatunków oraz ogranicza przestrzenną i funkcjonalną spójność krajobrazu. Zdegradowane ekosystemy charakteryzują się mniejszym bogactwem gatunków i nie są w stanie oferować tego samego zakresu usług co zdrowe ekosystemy.

W maju 2011 EU przyjęła strategię ochrony różnorodności biologicznej do 2020 r. (EU Biodiversity Strategy to 2020), a w maju 2013 r. strategię w sprawie zielonej infrastruktury (EU Green Infrastructure Strategy –

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm) .

Zieloną infrastrukturę można szeroko zdefiniować, jako strategicznie planowaną sieć wysokiej jakości naturalnych i semi-naturalnych obszarów o innych cechach środowiskowych, która jest projektowana i zarządzana w celu dostarczenia szerokiego wachlarza usług ekosystemowych oraz ochrony bioróżnorodności, zarówno w obrębie wiejskich jak i miejskich jednostek.

Zielona infrastruktura jest sprawdzonym narzędziem, które przynosi ekologiczne, ekonomiczne i społeczne korzyści za pomocą naturalnych rozwiązań. Zielona infrastruktura jest często tańsza i bardziej trwała niż rozwiązania alternatywne, proponowane przez tradycyjną inżynierię lądową. Parki o znacznej różnorodności biologicznej, tereny zielone i korytarze świeżego powietrza mogą przyczynić się do złagodzenia skutków fali upałów letnich. Oprócz korzyści dla środowiska i zdrowia zielona infrastruktura niesie również wiele korzyści społecznych: tworzy nowe miejsca pracy i sprawia, że miasta stają się bardziej atrakcyjnym miejscem do życia i pracy. Przyczynia się również do rozwoju dzikiej flory i fauny, nawet w kontekście miejskim.

Tematem ćwiczenia semestralnego jest projekt zielonej infrastruktury dla wybranego obszaru miasta Szczecina. Zestawienie tematów, zakres i program ćwiczenia oraz część danych wejściowych jest zamieszczonych poniżej, w materiałach do pobrania. Zadanie będzie realizowane w zespołach czteroosobowych. Wyniki analiz będą prezentowane podczas seminarium w połowie semestru, a efekt końcowy zastanie przedstawiony w formie otwartej prezentacji połączonej z dyskusją.

Tematyka wykładów oraz bibliografia zamieszczone są w sylabusie przedmiotu (KRK). Wykłady są obowiązkowe i podlegają ocenie. Oceny z wykładów będą wystawiane na podstawie wyników pisemnego kolokwium (pod koniec semestru) z uwzględnieniem obecności na wykładach.

 

AKTUALNOŚCI

 

WYNIKI SEMINARIUM NR 1 (2017-04-11)  >>>

WYNIKI SEMINARIUM NR 2 (2017-06-20)  >>>

 

28.06 (ŚRODA) s. 313, godz. 12.15

OMÓWIENIE WYNIKÓW PROJEKTÓW

(obecność obowiązkowa)

 

28.06 (ŚRODA) s. 313, godz. 13.15

POPRAWA KOLOKWIUM ZALICZAJĄCEGO WYKŁADY

 

 

LOKALIZACJA OBSZARÓW PROJEKTOWYCH

 

 

Powiększ  mapę >>>

 

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

 

Problematyka pisemnego kolokwium zaliczającego wykłady

Nazwa pliku: problematyka kolokwium 2017.pdf

Wielkość pliku: 0,06MB

 

Literatura do kolokwium zaliczającego wykłady

Nazwa pliku: literatura do kolokwium.rar

Wielkość pliku: 14MB

 

Szczegółowy przewodnik do ćwiczeń

Nazwa pliku: Ekologia_sem IV_przewodn_2017.pdf

Wielkość pliku: 0,1MB

 

Podkład_do_MapyNr1

Nazwa pliku: Podkład_do_MapyNr1.jpg

Rozmiar pliku: 24,5MB

Wymiar terenowy: 40,0 x 40,0 km

Rozdzielczość dla skali 1: 50000 – 230dpi (80 x 80cm)

 

 

Ortofotomapa Szczecina bez oznaczenia granic administracyjnych miasta, skala 1:10000 (kolor)

Nazwa pliku: 05-Szczecin_OFM-2008_bez granic_admin.jpg

Wielkość pliku: 28MB

 

Ortofotomapa Szczecina z oznaczeniem granic administracyjnych miasta, skala 1:10000 (kolor)

Nazwa pliku: 06-Szczecin_OFM-2008_z_granicami_admin.jpg

Wielkość pliku: 28,5MB

 

Obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Szczecina 2012 (mapa kierunki rozwoju -- 1:10000)

Nazwa pliku: 07-Szczecin_Studium2012_kierunki.jpg

Wielkość pliku: 51MB

 

Mapy historyczne Szczecina

Nazwa pliku: mapy_historyczne.zip

Wielkość pliku: 45MB

 

Mapa topograficzna Szczecina 1:25000

Nazwa pliku: Szczecin_topo_1-25000.jpg

Wielkość pliku: 3,7MB

 

Inne pomoce graficzne

Nazwa pliku: inne_pomoce_graficzne.zip

Wielkość pliku: 2.3MB

 

Mapa hipsometryczna dla centrum Szczecina

Nazwa pliku: Szczecin-Hipsometria-2.5m

Wielkość pliku: 38,0MB

 

Mapa wysokości zabudowy i zieleni dla centrum Szczecina

Nazwa pliku: Szczecin-Wysokości-Zakres-A-ver1

Wielkość pliku: 85,2MB

 

 

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE:

 

Ochrona przyrody województwa Zachodniopomorskiego

Nazwa pliku: Woj_ZP_Obszary_ochrony_przyrody.tif

Rozmiar pliku: 1,2MB

Uwagi: na mapie przedstawiona jest m.in. sieć korytarzy ekologicznych

 

Mapa topograficzna okolic Szczecina

Nazwa pliku: Szczecin_mapa_topograficzna_100000.tif

Rozmiar pliku: 42,2MB

Uwagi: na mapie czytelne są regionalne korytarze ekologiczne dolin rzek Iny i Płoni

 

–––

 

Dokładna Ortofotomapa – Temat 1: Stare Miasto

Nazwa pliku: T1-StareMiasto.zip (70MB)

 

Dokładna Ortofotomapa – Temat 2: Centrum

Nazwa pliku: T2-Centrum.zip (62MB)

 

Dokładna Ortofotomapa – Temat 3: Nowe Miasto

Nazwa pliku: T3-NoweMiasto.zip (99MB)

 

Dokładna Ortofotomapa – Temat 4: Śródmieście-Zachód

Nazwa pliku: T4-SrodmZachod.zip (50MB)

 

Dokładna Ortofotomapa – Temat 5: Turzyn

Nazwa pliku: T5-Turzyn.zip (124MB)

 

Dokładna Ortofotomapa – Temat 6: Śródmieście-Północ

Nazwa pliku: T6-SrodmPolnoc.zip (90MB)

 

Dokładna Ortofotomapa – Temat 7: Niebuszewo-Bolinko

Nazwa pliku: T7-NiebBolinko.zip (118MB)

 

Dokładna Ortofotomapa – Temat 8: Niebuszewo

Nazwa pliku: T8-Niebuszewo.zip (75MB)