Odpowiedzialny za przedmiot / prowadzący wykłady i ćwiczenia projektowe:

dr hab. inż. arch. Paweł Rubinowicz, prof. ZUT

e-mail: pawel@rubinowicz.com.pl    

rubinowicz

 

 

Prowadzący ćwiczenia projektowe:

dr inż. arch. Olga Gazińska
e-mail: olga.gazinska@zut.edu.pl

image007

 

 

Fot 1

Fot 2

 

Kontynent europejski, w porównaniu z innymi regionami świata jest dość gęsto zaludniony, a większość gruntów jest czynnie użytkowana. W efekcie, krajobraz europejski ulega codziennie drastycznym przemianom wskutek rozdrobnienia, zmian i intensyfikacji użytkowania gruntów, wynikających z nieprzerwanego rozwoju społecznego. Ekspansja miast oraz budowa dróg i infrastruktury energetycznej doprowadziły do degradacji cennych ekosystemów i ich podziału, co ma negatywne skutki dla ich siedlisk i mieszkających w nich gatunków oraz ogranicza przestrzenną i funkcjonalną spójność krajobrazu. Zdegradowane ekosystemy charakteryzują się mniejszym bogactwem gatunków i nie są w stanie oferować tego samego zakresu usług co zdrowe ekosystemy.

W maju 2011 EU przyjęła strategię ochrony różnorodności biologicznej do 2020 r. (EU Biodiversity Strategy to 2020), a w maju 2013 r. strategię w sprawie zielonej infrastruktury (EU Green Infrastructure Strategy

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm) .

Zieloną infrastrukturę można szeroko zdefiniować, jako strategicznie planowaną sieć wysokiej jakości naturalnych i semi-naturalnych obszarów o innych cechach środowiskowych, która jest projektowana i zarządzana w celu dostarczenia szerokiego wachlarza usług ekosystemowych oraz ochrony bioróżnorodności, zarówno w obrębie wiejskich jak i miejskich jednostek.

Zielona infrastruktura jest sprawdzonym narzędziem, które przynosi ekologiczne, ekonomiczne i społeczne korzyści za pomocą naturalnych rozwiązań. Zielona infrastruktura jest często tańsza i bardziej trwała niż rozwiązania alternatywne, proponowane przez tradycyjną inżynierię lądową. Parki o znacznej różnorodności biologicznej, tereny zielone i korytarze świeżego powietrza mogą przyczynić się do złagodzenia skutków fali upałów letnich. Oprócz korzyści dla środowiska i zdrowia zielona infrastruktura niesie również wiele korzyści społecznych: tworzy nowe miejsca pracy i sprawia, że miasta stają się bardziej atrakcyjnym miejscem do życia i pracy. Przyczynia się również do rozwoju dzikiej flory i fauny, nawet w kontekście miejskim.

Tematem ćwiczenia semestralnego jest projekt zielonej infrastruktury dla wybranego obszaru Szczecina. Zestawienie tematów, zakres i program ćwiczenia oraz część danych wejściowych jest zamieszczonych poniżej, w materiałach do pobrania. Zadanie będzie realizowane w zespołach czteroosobowych. Wyniki analiz będą prezentowane podczas seminarium w połowie semestru, a efekt końcowy zastanie przedstawiony w formie otwartej prezentacji połączonej z dyskusją.

Tematyka wykładów oraz bibliografia zamieszczone są w sylabusie przedmiotu (KRK). Wykłady są obowiązkowe i podlegają ocenie. Oceny z wykładów będą wystawiane na podstawie prezentacji seminaryjnej (opracowanie i zreferowanie zadanego tematu), a także frekwencji i aktywności na wykładach. W przypadku niedostatecznego spełnienia wymienionych kryteriów, przeprowadzony będzie egzamin ustny. 

 

LOKALIZACJA OBSZARÓW PROJEKTOWYCH

 

 

Powiększ  mapę >>>

 

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

 

Ekologia przewodnik do zajęć

Nazwa pliku: Ekologia_S4_przewodnik_2022.pdf

Wielkość pliku: 0,3MB

 

Mapka z podziałem Szczecina na osiedla i oznaczonymi tematami

Nazwa pliku: 02-TEMATY-2018.jpg

Wielkość pliku: 1MB

 

Obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

m. Szczecin, 2012 – scalona mapa "Kierunki rozwoju – 1:10000"

Nazwa pliku: 03-Szczecin-Studium2012-Kierunki.jpg

Wielkość pliku: 50MB

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego -- Obszary Ochrony Przyrody

Nazwa pliku: 04-Szczecin-PlanZPWZ-Przyroda.tif

Wielkość pliku: 1MB

 

Mapa topograficzna regionu Szczecina (podkład do Planszy 1)

Nazwa pliku: 05-RegionSzczecina-MapaTopo.jpg

Wielkość pliku: 9MB

 

Mapa topograficzna centrum Szczecina w skali 1:2000 (podkład do Plansz 2, 3 i 4)

Nazwa pliku: TOPO_2000.tif

Wielkość pliku: 48,9MB

 

Ortofotomapa Szczecina – stan z 2013 roku

Nazwa pliku: 06-Szczecin-Ortofotomapa2013.jpg

Wielkość pliku:23MB

 

Mapa hipsometryczna Szczecina (na bazie danych LiDAR z 2013 roku)

Nazwa pliku: 07-Szczecin-Hipsometria-2.5m.zip

Wielkość pliku:40MB

 

Mapa wysokości zabudowy oraz zieleni (na bazie danych LiDAR z 2013 roku)

Nazwa pliku: 08-Szczecin-MapaWysokościowa.jpg

Wielkość pliku:87MB

 

–––

 

Inna mapa topograficzna regionu Szczecina (skala 1:100000)

Nazwa pliku: 10-Inna-MapaTopo-RegionuSzczecina.jpg

Wielkość pliku:8MB

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego

Szczeciński Obszar Funkcjonalny. Elektroenergetyka – konflikty przestrzenne

Nazwa pliku: 11-Szczecin-PlanZPWZ-Elektroenergetyka.tif

Wielkość pliku:2MB

 

Wybrane publikacje

Nazwa pliku: 12-Wybrane-Publikacje.zip

Wielkość pliku:14MB

 

Ortofotomapa centrum Szczecina z pokazaniem granic osiedli

Nazwa pliku: 13-Szczecin-Osiedla-Mapa-A(76x64).jpg

Wielkość pliku:10MB

 

–––

 

Dokładna Ortofotomapa – Temat 1: Stare Miasto

Nazwa pliku: T1-StareMiasto.zip (70MB)

 

Dokładna Ortofotomapa – Temat 2: Centrum

Nazwa pliku: T2-Centrum.zip (62MB)

 

Dokładna Ortofotomapa – Temat 3: Nowe Miasto

Nazwa pliku: T3-NoweMiasto.zip (99MB)

 

Dokładna Ortofotomapa – Temat 4: Śródmieście-Zachód

Nazwa pliku: T4-SrodmZachod.zip (50MB)

 

Dokładna Ortofotomapa – Temat 5: Turzyn

Nazwa pliku: T5-Turzyn.zip (124MB)

 

Dokładna Ortofotomapa – Temat 6: Śródmieście-Północ

Nazwa pliku: T6-SrodmPolnoc.zip (90MB)

 

Dokładna Ortofotomapa – Temat 7: Niebuszewo-Bolinko

Nazwa pliku: T7-NiebBolinko.zip (118MB)

 

–––

 

Mapa hipsometryczna dla potrzeb delimitacji granic doliny Odry

Nazwa pliku: A1-DolinaOdry-Hipsometia.zip

Wielkość:  10MB

 

Korekta błędów w legendzie Studium (SUiKZP 2012)

Nazwa pliku: A2-KorektaLegendyStudium.zip

Wielkość: 3MB

 

Ortofotomapy-Szczecina w szerszej skali

Nazwa pliku: A3-Ortofotomapy-Dodatkowe

Wielkość pliku:21,5MB