PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE SEM.III

STUDIA INŻYNIERSKIE, ROK AKADEMICKI 2017/18

 

Prowadzący przedmiot:

prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki

dr inż. arch. Klara Czyńska

mgr inż. arch. Olga Gazińska

 

Strona przedmiotu:

http://www.zupriz.zut.edu.pl/

 

 

Temat ćwiczeń: PROJEKT MAŁEGO ZESPOŁU ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ

 

 

OPIS PRZEDMIOTU:

Zajęcia z przedmiotu Projektowanie Urbanistyczne sem. III w roku akademickim 2017/18 składają się z wykładów (1 godz. tygodniowo) i ćwiczeń projektowych (3 godz. tygodniowo). Projekty na ćwiczeniach będą wykonywane w zespołach 4 osobowych. Na ocenę końcową z ćwiczeń wpływ mają: oceny cząstkowe zebrane podczas pracy w semestrze (inwentaryzacja, klauzury), obecność na zajęciach oraz przede wszystkim efekt finalny w postaci projektu na planszach i makiecie. Obecność na wykładach jest obowiązkowa i warunkuje zaliczenie.

 

OPIS PROJEKTU SEMESTRALNEGO:

Celem projektu jest opracowanie koncepcji zabudowy terenu na obszarze dzielnicy Pogodno (w skali 1:1000) z przeznaczeniem na mały zespół mieszkaniowy z usłu­gami, przestrzenią publiczną, zielenią i komunikacją. Obszar projektowy, na którym powstanie koncepcja zabudowy osiedla, to teren ogrodów działkowych, zamykający się ulicami: Mickiewicza, Brzozowskiego, SzenwaldaOkrzei.

 

 

HARMONOGRAM PRZEBIEGU ĆWICZEŃ:

 

 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

1) ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE – Ćwiczenie 1 (02-10-2017)

Na zajęciach przedstawiona zostanie charakterystyka zajęć oraz omówione będą zagadnienia związane z wykonaniem makiety oraz podział na grupy projektowe.

2) WYCIECZKA URBANISTYCZNA DO DZIELNICY POGODNO – Ćwiczenie 2 (9-10-2017)

Spotykamy się na skrzyżowaniu ulic Cieszkowskiego, Korfantego i Waryńskiego w terminie uzgodnionym na pierwszym wykładzie.

3) KLAUZURA Z MODELOWANIA WNĘTRZ URBANISTYCZNYCH – Ćwiczenie 3 (16-10-2017)

Na zajęcia należy przynieść materiały do sporządzenia prostej makiety (kilka arkuszy tektury formatu A3 lub/i kartonu szarego, nożyk, nożyczki, klej, taśmę dwustronną i zwykłą, materiały rysunkowe: papier, ołówki, itp.). Należy również zabrać ze sobą aparat fotograficzny w celu zrobienia zdjęć wymodelowanej bryle. Najlepsze modele zostaną wyróżnione oceną oraz wywieszone na korytarzu lub opublikowane na stronie internetowej.

CZĘŚĆ ANALITYCZNA

INWENTARYZACJA URBANISTYCZNA – Ćwiczenie 4 (23-10-2017) koniec Ćwiczeniach 5 (30-10-2017)

Analiza polega na dokładnym sprawdzeniu w terenie i naniesieniu na podkład geodezyjny, sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:1000 aktualnego zainwestowania, takiego jak: budynki z określeniem ich funkcji, ilości kondygnacji, kształtu dachu i głównego wejścia oraz stanu technicznego; budowle np. mosty, wiadukty, maszty, oczyszczalnie ścieków, ujęcia wody, wysypiska śmieci, cmentarz itp.(jeśli występują na inwentaryzowanym terenie); drogi, ulice, place z określeniem nawierzchni; infrastruktura techniczna np. linie napowietrzne średniego i wysokiego napięcia, ciepłociągi naziemne, trafostacje itp. (jeśli występują na inwentaryzowanym terenie); zieleń, z określeniem w miarę możliwości jej gatunku. Inwentaryzacja powinna zawierać określenie sposobu użytkowania całego terenu wchodzącego w zakres podkładu (bez białych plam).

W inwentaryzacji kluczowe znaczenie ma legenda umieszczona bezpośrednio przy rysunku. Musi ona zawierać wszystkie użyte przez Was oznaczenia – dokładnie takie same kolory oraz skalę elementów. Nie trzeba wykorzystać wszystkich oznaczeń podanych we wzorze legendy.

Sposób wykonania: ręcznie lub przy pomocy profesjonalnego programu do sporządzania rysunków wektorowych, tego samego, który następnie posłuży do konstruowania koncepcji projektowej. Istotna jest możliwość uzyskania odpowiedniego stopnia dokładności, właściwego dla rysunków wektorowych (możliwość rysowania złożonych obiektów geometrycznych z zastosowaniem funkcji prostopadłości i równoległości, szrafowania, edycji obrysów, pracy na warstwach itp.). Wymagania te spełniają programy typu: ArchiCAD, AutoCAD, MapINFOCorelDRAW (choć nie jest zalecany). Nie zaleca się stosowania programów graficznych (typu Photoshop). Wektorowe odwzorowanie otoczenia terenu projektowego będzie kluczowe również na etapie rzutu koncepcji.  

Oddanie i zaliczenie inwentaryzacji będzie mieć postać otwartej publicznej prezentacji na Ćwiczeniach 5 (30-10-2017). Planszę ze skończoną Inwentaryzacją Urbanistyczną należy przygotować w postaci pliku (PDF lub JPG – grafika wektorowa lub rastrowa). W przypadku inwentaryzacji wykonanych ręcznie należy zrobić dobrej jakości zdjęcia (całość + kilka zbliżeń). Gotowe pliki należy przesłać na serwer przedmiotu do niedzieli do godz. 20.00. Plik nazwać numerem zespołu projektowego.

 

Pliki do pobrania:

1-1000.tif  wielkość wydruku 70x100 cm

LEGENDY.pdf (oznaczenia graficzne)

 

 

MAKIETA

PRZYGOTOWANIE MAKIETY URBANISTYCZNEJ – w domu na Ćwiczenie 5 (30-10-2017)

Podkład: 1-1000.tif dostępny w „Materiałach do pobrania” na stronie internetowej 

Makieta obszaru opracowania wraz z szerokim kontekstem urbanistycznym powinna zostać przygotowana na zajęcia nr 5. Konieczna jest wizja lokalna na obszarze objętym zakresem makiety w celu poznania charakteru miejsca, specyfiki i wysokości zabudowy (!). Odwzorowaniu na makiecie podlegają: ukształtowanie terenu oraz zabudowa (bez dróg i zieleni). Siatkę ulic należy jedynie narysować ołówkiem, tak by stanowiła punkt odniesienia dla wstawianych budynków.

Proszę wybrać szybką i prostą (lecz estetyczną!) technikę wykonania makiety. Makieta nie powinna być ciężka. Powinna dać się transportować i być w miarę trwała. Istniejącą zabudowę proszę odwzorować upraszczając maksymalnie formy budynków, zachowując jednakże kształty dachów (z rozróżnieniem na dachy dwuspadowe i kopertowe). Nie należy modelować zabudowy tymczasowej, takiej jak garaże, wiaty, domki letniskowe. Obszar projektowy powinien pozostać pusty. Należy zadbać o odpowiednią precyzję odwzorowania przestrzeni. Bardzo istotna jest dokładna lokalizacja każdego budynku na makiecie, jego wymiary poziome (obrys), jak i dobranie odpowiedniej wysokości obiektu do linii gzymsu:

– Przedwojenne obiekty jednorodzinne zazwyczaj mają dwie pełne kondygnacje – do gzymsu 7m

– Przedwojenne zabudowa wielorodzinna 3-kondygnacyjna z wysokim dachem – do gzymsu 11m

– Przedwojenne zabudowa wielorodzinna 3-kondygnacyjna z płaskim dachem – do gzymsu 14m

– Przedwojenne zabudowa wielorodzinna 5-kondygnacyjna z płaskim dachem – do gzymsu 20m

Makietę można przynieść do korekty na ćwiczenia 4 i 5.

Do projektowania niezbędne będą również modele budynków mieszkalnych. Dla uproszczenia proszę przyjąć archetypiczną formę obiektu mieszkalnego (prostopadłościan z dwuspadowym dachem). Orientacyjne wymiary budynków podane są poniżej[1]:

– dom wolnostojący 15x10m – ok. 50 szt,

– dom bliźniaczy 20x10m– ok. 15 szt.,

– segment szeregowy 10x10m (można przygotować odcinki zabudowy do przycinania) – ok. 60 szt.

Na ćwiczenia nr 6 proszę zabrać ponadto: makietę, modele nowej zabudowy mieszkalnej, sznurek i aparat fotograficzny.

 

CZĘŚĆ PROJEKTOWA

1) PROJEKTOWANIE NA MAKIECIE + SZKICE KONCEPCYJNE  – Ćwiczenie 6 i 7

Na zajęcia nr 6 należy przygotować szkice koncepcyjne założenia urbanistycznego na podkładzie geodezyjnym wielkości A4. Każdy członek grupy przygotowuje indywidualnie po 3 szkice w domu.

Na zajęcia proszę przynieść: czysty podkład geodezyjny formatu A4 (kilka sztuk na grupę), makietę urbanistyczną, modele zabudowy mieszkalnej oraz sznurek. Dobrze jest również zabrać aparat fotograficzny w celu zapisania układu projektowanych budynków. Równolegle ze szkicami projektowymi powstawać będzie koncepcja projektowa na makiecie.

2) PREZENTACJA KONCEPCJI  – Ćwiczenie 8 (27-11-2017)

Publiczna prezentacja przygotowanych materiałów (szkiców i makiety ustawionej prowizorycznie). Można przygotować zdjęcia materiałów lub prezentować „na żywo”.

3) SZKICE PROJEKTOWE + MAKIETA – Ćwiczenie 9 i 10

Podkład: 1-1000.tif  wielkość wydruku 70x100 cm

Zatwierdzone podczas prezentacji koncepcje projektowe należy narysować w domu odręcznie w skali 1:1000 na kalce. W kolejnym etapie projektowania opracowanie zostanie uszczegółowione, a makieta zespołu uzupełniona o elementy indywidualne (np. specjalne budynki, zieleń).

Do sporządzenia szkiców koncepcyjnych należy wykorzystać wydrukowany podkład geodezyjny w odpowiedniej skali (1:1000 – format 70x100 cm).  Dodatkowo na każde zajęcia należy przynosić duży format kalki i grube ołówki. Podkłady geodezyjne, do każdego zadania znajdują się w zakładce „Materiały do pobrania”.

4) PREZENTACJA KONCEPCJI – Ćwiczenie 11 (18-12-2017)

Kolejna i ostateczna prezentacja koncepcji mająca istotny wpływ na ocenę końcową. Prezentacja publiczna na rzutniku z wykorzystaniem rzut 1:1000 (technika wykonania odręczna lub komputerowa). Czas prezentacji ok. 10 min wraz z dyskusją. Podczas prezentacji oprócz rzutu 1:1000 należy również pokazać inne materiały niezbędne do zaliczenia projektu (przekroje, architekturę budynków, aksonometrie – patrz w rozdziale: Elementy obowiązkowe). Odpowiednio przygotowane aksonometrie są bardzo ważnym elementem projektu – należy je skonsultować.

5) ZADANIE DOMOWE – na Ćwiczenie 12 (08-01-2017)

Podczas przerwy świątecznej należy odpowiednio zaawansować pracę nad koncepcją projektową według wytycznych z ostatniej klauzury. Ponadto należy przygotować projekt dowolnie wybranego fragmentu zagospodarowania pieszojezdni wraz z przedogródkami i obrysami budynków w skali 1:200 na formacie A3. Należy odwzorować minimum 60 m ulicy (może być wraz z placem). Proszę pamiętać o stosownej legendzie. Pracę domową proszę przynieść w wersji wydrukowanej – będzie poddana ocenie. 

 

 

6) PRACA NAD RZUTEM KONCEPCJI – Ćwiczenie 12-14

Jest to etap pracy nad koncepcją, polegający na stopniowym doprecyzowaniu i uszczegóławianiu rysunku rzutowego w skali 1:1000 oraz innych elementów projektu. Szkice odręczne powinny być już na tym etapie przerysowywane na czystko lub wprowadzane w komputer. Na zajęciach jednak wciąż obowiązują wydruki w skali 1:1000 (mogą być robocze wydruki sklejone do właściwego formatu).

 

 

ELEMENTY PODLEGAJĄCE ODWZOROWANIU NA RZUCIE KONCEPCJI:

– Rozplanowanie budynków jednorodzinnych z pokazaniem schematu funkcjonalnego parterów (modyfikowanego układu pomieszczeń w zależności od położenia budynku w stosunku do stron świata);

– Rozplanowanie obiektów usługowych i innych;

– Podziały własnościowe terenu;

– Układ komunikacyjny z pokazaniem jezdni, chodników, pieszojezdni, ciągów pieszych, czasowych miejsc postojowych przy obiektach usługowych (zakres uzależniony od przyjętej koncepcji obsługi komunikacyjnej projektowanego zespołu zabudowy jednorodzinnej).

– Zagospodarowanie przedogródków z pokazaniem dojazdów do garaży oraz dojść do obiektów, rozplanowaniem śmietników (indywidualnych!), zieleni niskiej, średniej i wysokiej, elementów małej architektury w tym ogrodzeń;

– Zagospodarowanie terenu wokół obiektów usługowych i innych z pokazaniem dojazdów do zaplecza, dojść pieszych, zieleni, obiektów małej architektury, itp.;

– Zagospodarowanie terenów zielonych z pokazaniem zieleni niskiej, średniej, wysokiej, rodzajów nawierzchni utwardzonych, elementów małej architektury;

– Projekty zastosowanej zabudowy jednorodzinnej – rzuty, elewacje, perspektywy (mogą być na osobnych rysunkach w skali 1:200 lub innej). W przypadku zastosowania obiektów z katalogów lub czasopism (możliwe użycie odbitek kserograficznych lub skanów) z obowiązkowym podaniem informacji bibliograficznych dotyczących autorów projektów i wydawnictwa;

 

Rzut koncepcji powinien być przedstawiony na tle podkładu geodezyjnego (delikatny zarys w odcieniach szarości). Należy zwrócić uwagę na spasowanie obrysu koncepcji z rzeczywistą przestrzenią odwzorowaną na podkładzie (m.in. projektowane ulice i chodniki powinny łączyć się z istniejącą infrastrukturą). Należy obrysować i podkreślić zabudowę istniejącą otaczającą teren projektowy w granicach widocznego podkładu geodezyjnego.

 

Do projektu należy dołączyć minimum 2 przekroje przez najważniejsze fragmenty terenu wraz z pokazaniem zabudowy projektowanej i istniejącej oraz zagospodarowaniem terenu – skala 1:1000. Ponadto proszę przedstawić powiększenie przekroi części opracowania na styku z ulicą Szenwalda i Unii Lubelskiej w skali 1:500.

 

 

ELEMENTY OBOWIĄZKOWE NIEZBĘDNE DO ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

1– RZUT KONCEPCJI PROJEKTOWEJ, skala 1:100

2– DWA PRZEKROJE, skala 1:1000 i JEDEN w skali 1:500

3– AKSONOMETRIA CAŁEGO ZESPOŁU z odwzorowaniem otoczenia

4– DWA WIDOKI z lotu ptaka (perspektywy lub aksonometrie) pokazujące elewację zespołu z bramami urbanistycznymi od strony ulicy Szenwalda/Unii Lubelskiej i Okrzei

5– Minimum 2 perspektywy urbanistyczne z poziomu człowieka obejmujące zespoły budynków (nie pojedyncze obiekty) wraz z detalem zagospodarowania

6– PROJEKT PIESZOJEZDNI, skala 1:200 (wg wytycznych z Ćwiczenia 12)

7– PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE budynków wykorzystanych w koncepcji

8– MAKIETA KONCEPCJI PROJEKTOWEJ, skala 1:1000

9– WERSJA CYFROWA PLANSZ

Każda plansza powinna być zapisana w formacie JPG (!) rozdzielczość 3000x2100 pikseli (200 dpi). Pliki powinny być nazwane w ten sam sposób. Na początku numer grupy na liście obecności, następnie kolejno: plansza1, 2 lub 3. Jak we wzorze: nr grupy_plansza1.jpg. Plansze należy wgrać na serwer przedmiotu – są niezbędne do uzyskania wpisu.

 

FORMATOWANIE PLANSZ

Wszystkie plansze powinny być tego samego formatu (100x70cm) i posiadać nagłówek zawierający następujące informacje:

– tytuł projektu: <<PROJEKT MAŁEGO ZESPOŁU ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ>>

– imiona i nazwiska autorów, nr zespołu na liście obecności

– rok wykonania pracy: <<SEM. III, 2017/17>>

– tytuł planszy (tytuły dla poszczególnych plansz podane powyżej w nagłówkach)

– numer planszy

 [1] Kalenica dachu wzdłuż dłuższej krawędzi budynku