PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE – NSII - SEM. III   2017/2018

Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

 

Prowadzący: dr inż. arch. Lechosław Czernik

 

 

TEMAT:       Transformacja tkanki miejskiej

 

ZADANIE:  Opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu przestrzeni miejskiej wymagającej planistycznej interwencji w oparciu o analizy uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych.

Transformacja istniejącej struktury tkanki miejskiej w aspekcie kreowania nowych koncepcji rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego, kształtowania właściwych walorów użytkowych oraz krajobrazowych stanowi priorytet współczesnych procesów rozwojowych miast. Jest to proces szczególnie istotny dla kreowania potencjału miast metropolitalnych  i właściwej polityki przestrzennej w aspekcie prawidłowego rozwoju struktury obszarów metropolitalnych.

 

Celem ćwiczenia jest kreowanie koncepcji terenów głównie nadwodnych z uwzględnieniem rozwiązań w skali architektonicznej adekwatnej do koncepcji zagospodarowania. Ze względu na poszukiwania właściwych rozwiązań w strukturze terenów zawierających istotny potencjał rozwoju lub terenów zdegradowanych krajobrazowo, zdewaluowanych strukturalnie i nieefektywnie wykorzystywanych  obszarów podjęcie działań planistycznych w tych obszarach jest konieczne.

FORMA ĆWICZENIA:  Praca w zespołach projektowych

I etap    wizja lokalna, analizy historyczne i planistyczne;

II etap  – prace projektowe

III etap – prezentacja końcowa, dyskusja

MATERIAŁY WEJŚCIOWE:

1.    Strategia rozwoju miasta Szczecin i Polityka przestrzenna miasta Szczecin

2.    Lokalny program rewitalizacji obszarów miejskich, powojskowych i poprzemysłowych
w Szczecinie (2005)

3.    Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina

FORMA ZALICZENIA:

1.       Złożenie pracy semestralnej, na którą składają się:

a.      Wizja lokalna – wstępna analiza przestrzeni objętej opracowaniem i analiza historyczna

b.      Analizy planistyczne (uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne)

c.      Koncepcja zagospodarowania przestrzennego zawierająca:

-      planszę podstawową zagospodarowania terenu w skali 1: 1000 lub 1:2000 (decyduje wielkość obszaru)

-      wizualizację projektu w dowolnej formie graficznej (model fizyczny, model wirtualny, perspektywy)

-      opis koncepcji

d.      Archiwizacja plansz i opisu - CD

2.      Publiczna prezentacja projektu

 

 

 

 

 

 

l.p. zajęć

 

TEMAT ZAJĘĆ

 

 
MATERIAŁY DO OPRACOWANIA
I ETAP

 

1.

·         Wprowadzenie do przedmiotu zajęć, ustalenie zasad jego realizacji, ustalenie grup.

·         Wybór obszaru opracowania w obrębie miasta.

 

·        przygotowanie materiałów do wizji lokalnej

 

2

Wizja lokalna

 

·         szkicowa inwentaryzacja

·         opis istniejącego zagospodarowania

·         identyfikacja głównych problemów obszaru objętego opracowaniem

·         dokumentacja fotograficzna

·         analiza historyczna

 

3

Analizy planistyczne - uwarunkowania  zewnętrzne

 

·         analiza położenia obszaru opracowania w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta i w stosunku do jego układów przyrodniczych,

·         dostępność komunikacyjna, powiązania transportowe,

·         powiązania widokowe

·         ocena wyznaczonego kierunku rozwoju obszaru opracowania w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin (2008 r.)

 

4

Analizy planistyczne -  uwarunkowania wewnętrzne

 1:1 000 lub 1:2000

·         rozpoznanie  sposobu użytkowania
i zagospodarowania obszaru opracowania

·         inwentaryzacja urbanistyczna

·         studium krajobrazu - rozpoznanie zasobów przyrodniczych, historyczno-kulturowych i fizjonomicznych obszaru

II ETAP

 

5-8

Opracowanie koncepcji zagospodarowania wybranego obszaru w oparciu o przeprowadzone analizy historyczne i planistyczne

 

·         projekt zagospodarowania obszaru
w skali 1:1000 lub 1;2000

III ETAP

9.

Prezentacja prac – ZALICZENIE

 

·         przygotowanie prezentacji multimedialnej

·         złożenie pracy semestralnej

 

 

 

 

 

 

 

 

WIZJA LOKALNA

1.       Podczas wizji lokalnej naszkicować na podkładzie syt.-wys. - format mapki A4 (bez stosowania skali) aktualne zagospodarowanie obszaru opracowania z zaznaczeniem występujących funkcji, obiektów nieużytkowanych, obszarów zdegradowanych itp.

2.       W sposób syntetyczny opisać powyższą sytuację, wymieniając główne problemy z uwzględnieniem sytuacji społecznej, a także odnieść się do prawdopodobnych przyczyn występujących zjawisk.

3.       Zarejestrować stan obecny zagospodarowania wykonując dokumentację fotograficzną.

ANALIZY PLANISTYCZNE - UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE

Plansza nr 1 (format  A1)

1.       Analiza położenia obszaru opracowania w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta

2.       Analiza dostępności komunikacyjnej obszaru opracowania, powiązania transportowe -

3.       Analiza powiązań widokowych

ANALIZY PLANISTYCZNE - UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE

 

Skala map 1:1 000 lub 1:2000 (format  A1)

Plansza nr 2. -  Inwentaryzacja urbanistyczna

§   budynki

§    zieleń

§    inne elementy urządzenia i zagospodarowania terenu

Plansza nr 3 – studium walorów krajobrazowych - walorów przyrodniczych, historyczno-kulturowych i fizjonomicznych obszaru. (format  A1)

a) Rozpoznanie zasobów przyrodniczych

b) Rozpoznanie zasobów historyczno-kulturowych

c) Waloryzacja fizjonomii krajobrazu obszaru

d) Analizy historyczne   (w części tekstowej wraz z graficzną interpretacją).

OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA WYBRANEGO OBSZARU W OPARCIU O PRZEPROWADZONE ANALIZY HISTORYCZNE I PLANISTYCZNE

Plansza nr 4  w skali 1:1 000 lub 1:2000 (format  A1)

1.       Koncepcja zagospodarowania terenu winna przedstawiać:

·         usytuowanie budynków z wyróżnieniem zabudowy istniejącej (w tym adaptowanej do nowych funkcji) i projektowanej oraz oznaczeniem programu użytkowego (np. numeryczne oznaczenie budynków i objaśnienie funkcji w legendzie)

·         rozwiązanie komunikacyjne (projektowana siatka ulic) z dojazdami do obiektów oraz system parkowania

·         zagospodarowanie terenu z pokazaniem kompozycji zieleni, małej architektury, ciągów pieszych i placów, powierzchni wodnych itp.

·         graficzne wyróżnienie zastosowanych materiałów na nawierzchnie

·         detal urbanistyczny

2.       Wskazane są schematy obrazujące np.: idę rozwiązania komunikacyjnego, schemat programu, system zieleni itp.

3.       Wizualizacja projektu (model 3D lub makieta) 

4.       Opis winien przedstawiać idę rozwiązania projektowego, proponowany program oraz charakteryzować zastosowane rozwiązania kompozycyjne i architektoniczne.

5.       Archiwizacja - CD

 

 

 

 

OBSZARY KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNNEGO

 

 

Symbol terenu

Obszar opracowania

1

Szczecin ul Kolumba

 

2

Szczecin - Kępa Parnicka

 

3

Szczecin – Łasztownia

 

 

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

Nazwa pliku: PUIIInsII_MATARIAŁY.ZIP

Wielkość pliku: 165MB