PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE SEM.IV
STUDIA INŻYNIERSKIE, ROK AKADEMICKI 2021/2022

 

Prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki

dr hab. inż. arch. Klara Czyńska, prof. ZUT

dr inż. arch. Olga Gazińska

mgr inż. arch. Mikołaj Heigel

 

 

Temat ćwiczeń: ZESPÓŁ ZABUDOWY WIELORODZINNEJ NA KĘPIE PARNICKIEJ

 

 

1. OPIS PROJEKTU SEMESTRALNEGO

Celem projektu jest opracowanie koncepcji zabudowy terenu na obszarze Kępy Parnickiej z przeznaczeniem na zespół zabudowy wielorodzinnej z usłu­gami, przestrzeniami publicznymi, zielenią i komunikacją. Szczególnie istotny w projekcie jest kontekst krajobrazowy oraz bezpośredni styk z wodą.

Obszar opracowania zamyka się w granicach Kępy Parnickiej. Jej powierzchnia wynosi 21 ha. Na północy Kanał Zielony oddziela ją od Łasztowni natomiast w południowej części jest połączona z Wyspą Zieloną groblą. W północnej części wyspy znajduje się nasyp kolejowy i wiadukt nad ulicą Heyki łączącą wyspę z miastem. Kępa Parnicka jest silnie wizualnie powiązana z lewobrzeżną częścią Szczecina. W koncepcji powinny być brane pod uwagę związki widokowe wyspy z miastem.

Projekt wykonywany w zespołach 3-4 osobowych.

 

 

2. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

 

 

 

3. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

 

A) Część analityczna

Analiza powiązań funkcjonalno-przestrzennych

Na prostych schematach, obejmujących Kępę Parnicką oraz najbliższe fragmenty lewobrzeża miasta, proszę przedstawić spostrzeżenia dotyczące takich elementów jak: powiązania komunikacyjne (osobno piesze, samochodowe, kolejowe, komunikacji zbiorowej); wartościowa zabudowa (np. historyczna); dominanty (w mieście i na terenie Kępy); elementy dysharmonijne krajobrazu, itp.

 

Analiza powiązań widokowych Kępy Parnickiej z miastem

Stosując zdjęcia i mapę satelitarną należy przedstawić:

a) powiązania widokowe z miastem i jego dominantami:

– jakie fragmenty miasta oraz jakie dominanty są widoczne (analiza na zdjęciach i mapie)

– skąd roztaczają się widoki na zabudowę Szczecina (punkty, ciągi, płaszczyzny widokowe)   

b) w jaki sposób i z których miejsc eksponowany jest obszar Kępy Parnickiej (analiza na zdjęciach i mapie satelitarnej z oznaczeniem zasięgu widokowego)

 

B) Część projektowa

Wytyczne projektowe na podstawie wniosków z analiz

Wnioski z analiz proszę przetworzyć na szkic wytycznych kształtowania kompozycji zabudowy, głównych przestrzeni publicznych, funkcji, komunikacji na obszarze Kępy Parnickiej. 

 

Schemat koncepcji projektowanej (26.04.2022) – na ocenę

Pierwsze szkice kształtowania zespołu zabudowy w formie bardzo ogólnej koncepcji – na rzucie i w 3D (szkice odręczne lub cyfrowe). Poszczególne zagadnienia, jak: projektowana komunikacja, zabudowa, układ kompozycyjny (elementy krystalizujące, akcenty przestrzenne, rozmieszczenie większych placów, powiązania widokowe) proszę przedstawić na osobnych schematach. Ze szczególną uwagą proszę zaprojektować sylwetę zabudowy widoczną od strony miasta.

Należy uwzględnić:

- układ komunikacyjny;

- zabudowę istniejącą i projektowaną i ich funkcje;

- powiązania widokowe;

- styk z wodą;

- sylwetę zabudowy.

 

Bulwary nadrzeczne

Należy przedstawić pomysły i konkretne rozwiązania zagospodarowania terenu na styku z wodą:

- waterfront od strony miasta

- wyspa Przymoście, połączenie mostowe

- waterfront od strony Kanału Parnickiego

- styk z Kanałem Zielonym

Należy narysować rzut, przekrój, szkice.

 

Projekt ulicy

Na podstawie przyjętego układu kompozycyjnego i wyznaczonych ciągów komunikacyjnych należy narysować zagospodarowanie wnętrza ulicznego. Każda osoba z grupy powinna zająć się inną ulicą, np.:

- główną ulicą założenia;

- ulicą dojazdową (boczną);

- pieszo jezdnią;

- ciągiem pieszym.

Należy narysować rzut, przekrój, szkice.

 

Projekt placów

Na podstawie przyjętego układu kompozycyjnego należy narysować zagospodarowanie placu (przestrzeni publicznych lub wnętrz zespołów mieszkaniowych). Każda osoba z grupy powinna zająć się inną przestrzenią. Należy narysować rzut, przekrój, szkice.

 

Rozwiązania techniczne (24.05.2022) – na ocenę

Na rysunku należy przedstawić rozwiązania techniczne parkingów podziemnych. Należy uwzględnić:

- rozplanowanie w zależności od kwartałów zabudowy;

- rampy wjazdowe;

- ilości miejsc parkingowych w stosunku do zabudowy;

- klatki schodowe.

 

 

 PREZENTACJA KONCEPCJI PROJEKTOWEJ:

a)

RZUT układu funkcjonalno-przestrzennego i zagospodarowania terenu:

 

– lokalizacja i układ budynków mieszkalnych z pokazaniem podziału na sekcje z klatkami schodowymi oraz z oznaczeniem wejść do budynków

– zagospodarowanie przestrzeni publicznych i wnętrz zespołów mieszkaniowych z oznaczeniem usytuowania miejsc rekreacyjnych, placów gospodarczych ze śmietnikami, awaryjnych dojazdów do klatek schodowych (jeśli nie ma bezpośredniego dojazdu z ulicy), zieleni niskiej, średniej i wysokiej, elementów małej architektury

– układ komunikacyjny z pokazaniem jezdni, chodników, pieszojezdni, ciągów pieszych, czasowych miejsc postojowych

– lokalizacja obiektów usługowych (z pokazaniem schematycznego rzutu przyziemia), wraz z zagospodarowaniem terenu

– zagospodarowanie terenów zielonych z pokazaniem zieleni niskiej, średniej, wysokiej, nawierzchni utwardzonych, elementów malej architektury oraz poszczególnych funkcji projektowanych

– oznaczenie wjazdów do parkingów podziemnych oraz ich obrysów poniżej poziomu terenu (linią przerywaną)

– należy rozrysować schematy funkcjonalne wszystkich parkingów podziemnych z pokazaniem ramp wjazdowych, miejsc postojowych, klatek schodowych (ew. wind).

b)

ELEWACJE lub perspektywy budynków zastosowanych w projekcie (UWAGA: jeżeli zastosowane budynki pochodzą z innych materiałów źródłowych niż opracowanie własne należy pod każdą cytowaną ilustracją podać źródło i autora)

c)

RZUTY UKŁADÓW MIESZKAŃ zastosowanej zabudowy mieszkaniowej (UWAGA: jeżeli zastosowane budynki pochodzą z innych materiałów źródłowych niż opracowanie własne należy pod każdą cytowaną ilustracją podać źródło i autora)

d)

MINIMUM 2 PRZEKROJE przez teren opracowania w miejscach ważnych, charakterystycznych lub problemowych. Przekroje powinny uwzględniać zabudowę projektowaną i istniejącą

e)

WIZUALIZACJE koncepcji projektowej (widoki aksonometryczne oraz perspektywy modelu 3D)

– widok aksonometryczny całej Kępy Parnickiej z góry (na całą szerokość planszy)

– widok z lotu ptaka na elewację całego zespołu zabudowy od strony wody (widok sylwety zabudowy)

– pokazanie wybranych fragmentów nowej zabudowy z góry (wymiar architektoniczny)

– wizualizacje nowych wnętrz urbanistycznych z pokazaniem ogólnej aranżacji (z poziomu człowieka)

– wizualizacja z poziomu nowego mostu nad rzeką pokazująca pierzeję zabudowy i zagospodarowanie Wyspy Weneckiej

 

FORMA OPRACOWANIA PROJEKTU

1.

Publiczna prezentacja na zakończenie semestru w formacie PowerPoint

2.

Wersja cyfrowa projektu wgrana na platformę MSTeams

3.

Inne elementy ustalone w toku semestru (np. plansze drukowane)

  

 

SPOSÓB OCENY PRZEDMIOTU

Na ocenę z przedmiotu Projektowanie Urbanistyczne składa się ocena z wykładu i ćwiczeń. Oceny te są tożsame. Ocena z wykładu jest jednak dodatkowo uwarunkowana liczbą obecności na wykładach – maksymalnie można mieć 4 nieobecności. Większa absencja na wykładach będzie równoznaczna z koniecznością zdania egzaminu.

Na ocenę z ćwiczeń projektowych wpływają:

- końcowa ocena za projekt;

- oceny za prezentacje cząstkowe;

- oceny za klauzule.

Liczy się również ilość obecności na zajęciach oraz ogólna aktywność i zaangażowanie.

 

Termin zaliczenia projektu: 21 czerwca 2022 (ostatnie zajęcia w semestrze)