PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE SEM.V

STUDIA INŻYNIERSKIE, ROK AKADEMICKI 2017/2018

 

Prowadzący przedmiot:

dr inż. arch. Lechosław Czernik

dr inż. arch. Klara Czyńska

mgr inż. arch. Olga Gazińska

mgr inż. arch. Mikołaj Heigiel

 

 

Temat ćwiczeń:  PROJEKT ZESPOŁU URBANISTYCZNEGO ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MPZP

 

 

1. OPIS PRZEDMIOTU

 

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności posługiwania się Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Na bazie regulacji prawnych powstanie wizja przestrzenno-krajobrazowa dla wybranego fragmentu miasta. Niezbędna będzie umiejętność syntetycznej analizy uwarunkowań przestrzennych oraz wytycznych prawa, wyciągania wniosków w celu przełożenia na język form przestrzennych. Równolegle rozwijany będzie warsztat projektowy oparty na trójwymiarowym modelowaniu dużych obszarów miejskich oraz posługiwanie się schematami urbanistycznymi. Efektem końcowym pracy nad projektem powinna być koncepcja zagospodarowania, która jest zgodna z wytycznymi MPZP, a także tworzy wysokiej jakości środowisko miejskie, o indywidualnych cechach krajobrazu, dostosowana do współczesnych potrzeb. Projekt wykonywany będzie w zespołach 4 osobowych.

Wykłady mają charakter teoretyczny, ale również bezpośrednio wspomagający zagadnienia opracowywane na ćwiczeniach, dlatego obecność jest obowiązkowa. Podstawą zaliczenia wykładów jest pozytywne zaliczenie testu na ostatnim wykładzie w semestrze.

 

2. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

 

 

 

3. LOKALIZACJA OBSZARÓW PROJEKTOWYCH

 

TEMATY-NEW

Powiększ mapę >>>

 

 

4. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

 

I – CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

 

Część wprowadzająca ma na celu przygotowanie podstawowych materiałów i wiedzy niezbędnej do pracy nad projektem. Konieczna jest więc wizja lokalna na obszarze opracowania i w jego otoczeniu, której efektem powinna być relacja fotograficzna i wrażeniowa przedstawiona na korekcie. Niezbędne jest również przygotowanie modelu 3d stanu istniejącego z szerokim kołnierzem wokół obszaru. Będzie on wykorzystywany do tworzenia schematów analitycznych (w II Części) oraz prezentacji koncepcji (w III Części).

 

 

II – CZĘŚĆ ANALITYCZNA

 

Uwarunkowania zewnętrzne

Należy pokazać obszar opracowania w szerszej skali – w skali miasta. Profil analiz powinien być uzależniony od specyfiki tematu i pokazywać główne elementy wpływające na funkcjonowanie obszaru opracowania:

– dostępność komunikacyjna (kołowa, szynowa, wodna, piesza, rowerowa, itp.);

– rozmieszczenie funkcji istotnych dla podjętego tematu (np. rozmieszczenia marin i nabrzeży do cumowania w przypadku tematów związanych z wodą);

– uwarunkowania przyrodnicze (korytarze ekologiczne, zbiorniki wodne, lasy, parki, skwery, zieleń przyuliczna itp.).

Każde zagadnienie należy przedstawić na osobnym rysunku. 

 

Uwarunkowania wewnętrzne przedstawiające na osobnych schematach wybrane zagadnienia (minimum 3). Zakres obszarowy mapy lub ujęcia 3D obszaru wykorzystanego w analizach powinien być za każdym razem identyczny. Przykładowe tematy analiz: 

– Analiza funkcjonalna zabudowy ­

– Waloryzacja zabudowy (np. wg stanu technicznego, wartości zabytkowej, jako wyznaczników tożsamości lokalnej)

– Analiza wysokości zabudowy

– Analiza zieleni istniejącej

– Topografia terenu (jeśli jest zróżnicowana),  itp.

Rodzaje analiz należy dobrać w zależności od specyfiki tematu.  

 

Analiza ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Należy przetworzyć zapisy MPZP w schematyczny rysunek/ki zawierający najważniejsze dyspozycje planu w 3D (preferowany widok aksonometryczny). Można stosować odnośniki z lakonicznym opisem, znaki graficzne i cyfrowe. Nie należy stosować tekstu zwartego.

Na schemacie należy odnieść się do: proponowanego układu kompozycyjnego zabudowy (nieprzekraczalne i obwiązujące linie zabudowy), podziału na kubatury, wysokości zabudowy, kształtów dachów, materiałów, akcentów architektonicznych oraz dopuszczalnych funkcji zabudowy i obszarów. Poszczególne wytyczne można przedstawić na osobnych schematach wg potrzeb.

 

 

III – CZĘŚĆ PROJEKTOWA

 

Zadaniem w tej części ćwiczeń jest opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu miasta wg wytycznych zawartych w regulacjach prawnych. Efektem końcowym powinien być szczegółowy rzut zagospodarowania (wytyczne poniżej) oraz wizualizacje z lotu ptaka z pokazaniem wymiaru architektonicznego budynków. Istotnym składnikiem prezentacji projektu są schematy obrazujące np. rozmieszczenie funkcji, kompozycję urbanistyczną, rodzaje dachów, zieleń itp. Należy ponadto przygotować zestawienia stanu istniejącego i projektowanego (w ujęciu 3d z góry).

Rzut zagospodarowania terenu w skali 1:1000, powinien zawierać:

– lokalizacja i układ budynków z oznaczeniem wejść do budynków;

– układ komunikacyjny z pokazaniem jezdni, chodników, pieszojezdni, ciągów pieszych, czasowych miejsc postojowych;

– oznaczenie wjazdów do parkingów podziemnych oraz ich obrysów poniżej poziomu terenu (linią przerywaną)

– zagospodarowanie terenów zielonych z pokazaniem zieleni niskiej, średniej, wysokiej, nawierzchni utwardzonych, elementów malej architektury;

– szczegółowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych i podwórek zespołów mieszkaniowych.

 

 

5. FORMA OPRACOWANIA PROJEKTU

 

ZAKRES OBOWIĄZKOWY

1.

Plansze na formacie A2 zawierające:

nagłówek z tytułem projektu i lokalizacją, składem osobowym zespołu, nazwiskiem osoby prowadzącej projekt, rokiem akademickim, nr planszy;

rysunki części analitycznej: uwarunkowania zewnętrzne, wewnętrzne;

schematy przedstawiające zapisy planu miejscowego;

schematy obrazujące koncepcję (rozmieszczenie funkcji, kompozycję urbanistyczną, rodzaje dachów, zieleń itp.);

zestawienia stanu istniejącego i projektowanego w ujęciu 3d z lotu ptaka;

rzut zagospodarowania terenu w skali;

– kilka ujęć z lotu ptaka na najciekawsze fragmenty zespołu z pokazaniem wymiaru architektonicznego budynków;

– inne rysunki opracowane podczas semestru itp.

2.

Wersja cyfrowa wgrana na serwer przedmiotu zawierająca: prezentację końcową oraz wszystkie plansze projektowe zapisane formacie *.jpg – każda o wymiarach nie przekraczających 5000 pikseli na szerokość. Pliki powinny być nazwane w ten sam sposób. Na początku numer grupy na liście obecności, następnie nr występowania w kolejno: plansza 1, 2, 3 itd. Jak we wzorze: nr grupy_plansza1.jpg

  

 

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

 

Szczegółowy przewodnik do ćwiczeń

Nazwa pliku: Proj urb_sem V_2017-18.pdf

Wielkość pliku: 0,1MB

 

Granice opracowania dla wszystkich tematów

Nazwa pliku: granice tematow.zip

Wielkość pliku: 6,7MB

 

Mapy sytuacyjno-wysokościowe

Nazwa pliku: mapy syt-wys.zip

Wielkość pliku: 40MB

 

Mapy satelitarna Szczecina

Nazwa pliku: Szczecin_ORTO.rar

Wielkość pliku: 25,1MB

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Miasta Szczecin

Nazwa pliku: Studium_2012.zip

Wielkość pliku: 174,0MB

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Nazwa pliku: MPZP.zip

Wielkość pliku: 195MB

 

Dokumenty planistyczne pozaformalne

Nazwa pliku: Dokumenty planist_pozaformalne.zip

Wielkość pliku: 20MB

 

Mapy i widoki historyczne

Nazwa pliku: mapy i widoki historyczne.zip

Wielkość pliku: 100MB