PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE SEM.V

STUDIA INŻYNIERSKIE, ROK AKADEMICKI 2021/2022

 

Prowadzący przedmiot:

dr hab. inż. arch. Klara Czyńska, prof. ZUT

dr inż. arch. Olga Gazińska

mgr inż. arch. Mikołaj Heigiel

 

  

1. OPIS PRZEDMIOTU

Ponad połowa ludzi na świecie mieszka w miastach. Nie jest to jednak idealne środowisko życia. Smog, hałas, przeludnienie, przestępczość, brak dostępu do terenów zieleni, korki, nadmierna produkcja zanieczyszczeń – to tylko niektóre problemy. W jaki więc sposób możemy kształtować bezpieczne, zdrowe i pełne życia przestrzenie miejskie?      

Celem przedmiotu jest z jednej strony nabycie umiejętności posługiwania się Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, a z drugiej, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, które korzystnie wpływałyby na funkcjonowanie miasta. Na bazie regulacji prawnych powstanie wizja przestrzenno-krajobrazowa dla obszaru Łasztowni. Niezbędna będzie umiejętność syntetycznej analizy uwarunkowań przestrzennych oraz wytycznych prawa, wyciągania wniosków w celu przełożenia ich na język form przestrzennych. Równolegle rozwijany będzie warsztat projektowy oparty na trójwymiarowym modelowaniu dużych obszarów miejskich oraz posługiwanie się schematami urbanistycznymi. Efektem końcowym pracy nad projektem powinna być koncepcja zagospodarowania, która tworzy wysokiej jakości środowisko miejskie zorientowane na użytkownika – zgodne z ideą „Miasta dla ludzi” Jana Ghela.

Projekt wykonywany będzie w zespołach 3 osobowych. Podstawą zaliczenia wykładów jest obecność oraz przygotowanie i wygłoszenie publicznej prezentacji na zadany temat.

 

2. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

 

 

 

3. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

 

I – CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

 

Część wprowadzająca ma na celu przygotowanie podstawowych materiałów i wiedzy niezbędnej do pracy nad projektem. Konieczna jest więc wizja lokalna na obszarze opracowania i w jego otoczeniu, której efektem powinna być relacja fotograficzna i wrażeniowa przedstawiona na korekcie. Niezbędne jest również przygotowanie modelu 3d stanu istniejącego z szerokim kołnierzem wokół obszaru. Będzie on wykorzystywany do tworzenia schematów analitycznych (w Części II) oraz prezentacji koncepcji (w Części III).

 

 

II – CZĘŚĆ ANALITYCZNA

 

Uwarunkowania zewnętrzne

Należy pokazać obszar opracowania w szerszej skali – w kontekście miasta. Profil analiz powinien być uzależniony od specyfiki tematu i pokazywać główne elementy wpływające na funkcjonowanie obszaru opracowania:

– dostępność komunikacyjna (kołowa, szynowa, wodna, piesza, rowerowa, itp.);

– rozmieszczenie funkcji istotnych dla podjętego tematu (np. rozmieszczenia marin i nabrzeży do cumowania w przypadku tematów związanych z wodą);

– uwarunkowania przyrodnicze (korytarze ekologiczne, zbiorniki wodne, lasy, parki, skwery, zieleń przyuliczna itp.).

Każde zagadnienie należy przedstawić na osobnym rysunku. 

 

Uwarunkowania wewnętrzne powinny powstawać symultanicznie z pierwszymi szkicami koncepcyjnymi i ilustrować na osobnych schematach wybrane zagadnienia (minimum 3). Zakres obszarowy mapy lub ujęcia 3D obszaru wykorzystanego w analizach powinien być za każdym razem identyczny. Przykładowe tematy analiz: 

– Analiza funkcjonalna zabudowy; ­

– Waloryzacja zabudowy (np. wg stanu technicznego, wartości zabytkowej, jako wyznaczników tożsamości lokalnej);

– Analiza wysokości zabudowy;

– Analiza zieleni istniejącej.

Rodzaje analiz należy dobrać w zależności od specyfiki tematu.  

 

Analiza ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Należy przetworzyć zapisy MPZP w schematyczny rysunek/ki zawierający najważniejsze dyspozycje planu w 3D (preferowany widok aksonometryczny). Można stosować odnośniki z lakonicznym opisem, znaki graficzne i cyfrowe. Nie należy stosować tekstu zwartego.

Na schemacie należy odnieść się do: proponowanego układu kompozycyjnego zabudowy (nieprzekraczalne i obwiązujące linie zabudowy), podziału na kubatury, wysokości zabudowy, kształtów dachów, materiałów, akcentów architektonicznych oraz dopuszczalnych funkcji zabudowy i obszarów. Poszczególne wytyczne można przedstawić na osobnych schematach wg potrzeb.

 

III – CZĘŚĆ PROJEKTOWA

 

Zadaniem w tej części ćwiczeń jest opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu miasta wg wytycznych zawartych w regulacjach prawnych. Efektem końcowym powinien być szczegółowy rzut zagospodarowania (wytyczne poniżej) oraz wizualizacje z lotu ptaka z pokazaniem wymiaru architektonicznego budynków. Istotnym składnikiem prezentacji projektu są schematy obrazujące np. rozmieszczenie funkcji, kompozycję urbanistyczną, rodzaje dachów, zieleń itp. Należy ponadto przygotować zestawienia stanu istniejącego i projektowanego (w ujęciu 3d z góry). Podczas części projektowej zadane zostaną dodatkowe zadania kierunkujące – na ocenę.

Rzut zagospodarowania terenu w skali 1:1000, powinien zawierać:

– lokalizacja i układ budynków z oznaczeniem wejść do budynków;

– układ komunikacyjny z pokazaniem jezdni, chodników, pieszojezdni, ciągów pieszych, czasowych miejsc postojowych;

– oznaczenie wjazdów do parkingów podziemnych oraz ich obrysów poniżej poziomu terenu (linią przerywaną)

– zagospodarowanie terenów zielonych z pokazaniem zieleni niskiej, średniej, wysokiej, nawierzchni utwardzonych, elementów małej architektury;

– szczegółowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych i podwórek zespołów mieszkaniowych.

 

Innowacyjność rozwiązania

W ramach części projektowej proszę zaimplementować innowacyjny pomysł na poprawę jakości życia w mieście i na Łasztowni. Można odnieść się do treści prezentowanych na wykładach lub zaproponować własne rozwiązanie. Może ono dotyczyć np. obszarów takich jak: poruszanie się po mieście, segregowanie i składowanie odpadów, zero-waste, poprawa jakości powietrza, produkcja energii, zazielenienie przestrzeni, urban agriculture, przestrzenie publiczne i wiele innych. Proszę pamiętać, że aplikowane rozwiązania muszą być wykonalne przy współczesnym poziomie zaawansowania techniki oraz powinny być poparte wiedzą w temacie.

 

 

4. FORMA OPRACOWANIA PROJEKTU

 

ZAKRES OBOWIĄZKOWY

1.

Książka projektu w formacie A3 zawierająca:

stronę tytułową z tytułem projektu i lokalizacją, składem osobowym zespołu, nazwiskiem osoby prowadzącej projekt, rokiem akademickim;

rysunki części analitycznej: uwarunkowania zewnętrzne, wewnętrzne;

schematy przedstawiające zapisy planu miejscowego;

schematy obrazujące koncepcję (rozmieszczenie funkcji, kompozycję urbanistyczną, rodzaje dachów, zieleń, przestrzenie publiczne itp.);

zestawienia stanu istniejącego i projektowanego w ujęciu 3d z lotu ptaka;

rzut zagospodarowania terenu w skali;

– opracowany graficznie na schematach element innowacyjny projektu

– kilka ujęć z lotu ptaka na najciekawsze fragmenty zespołu z pokazaniem wymiaru architektonicznego budynków;

– inne rysunki opracowane podczas semestru itp.

2.

Plansza formatu A2 (pozioma) w formacie JPG – najlepsza, najbardziej dopracowana wizytówka projektu – zawierająca widok z lotu ptaka na całe projektowane założenie urbanistyczne z widocznym kontekstem przestrzennym. Widok powinien być zbliżony do aksonometrii. Proszę nie zapomnieć o umieszczeniu nagłówka z tytułem projektu, składem osobowym zespołu, nazwiskiem osoby prowadzącej projekt, rokiem akademickim.

  

 

5. KRYTERIA OCENY ĆWICZEŃ PROJEKTOWYCH

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest obecność i oddanie 5 elementów podsumowujących proces projektowy. Materiały należy przedstawić lub złożyć do oceny (wg wytycznych prowadzącego) w dniu zajęć lub najpóźniej w tym samym tygodniu po uzgodnieniu z prowadzącym. Te 5 elementów to:

1) Prezentacja części analitycznej i modelu 3D otoczenia Łasztowni (02.11.2021);

2) Publiczna prezentacja części analitycznej i schematów koncepcyjnych (30.11.2021);

3) Rozwiązanie innowacyjne i zaawansowanie koncepcji urbanistycznej (07.12.2021);

4) Wizualizacje koncepcji i analizy kompozycyjne nowej zabudowy (18.01.2022);

5) Prezentacja końcowa projektu (01.02.2022).

Brak spełnienia powyższych kryteriów jest równoznaczny z brakiem możliwości zaliczenia projektu.

 

 

6. KRYTERIA OCENY WYKŁADÓW

Podstawą zaliczenia wykładów jest przygotowanie prezentacji na zadany temat oraz frekwencja. Prezentacja jest obowiązkowa, a jej brak jest jednoznaczny z brakiem możliwości zaliczenia wykładów. W przypadku 4 lub więcej nieobecności na wykładach koniczny jest egzamin. 

 

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

 

Podkłady cyfrowe

Nazwa pliku: mapy syt-wys.zip

Wielkość pliku: 115MB

 

Mapy satelitarna Szczecina

Nazwa pliku: Szczecin_ORTO.rar

Wielkość pliku: 25,1MB

 

Most Kłodny

Nazwa pliku: Most Kłodny.rar

Wielkość pliku: 10,7MB

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Miasta Szczecin

Nazwa pliku: Studium_2012.zip

Wielkość pliku: 174,0MB

 

Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego

Nazwa pliku: MPZP.zip

Wielkość pliku: 58MB

 

Dokumenty planistyczne pozaformalne

Nazwa pliku: Dokumenty planist_pozaformalne.zip

Wielkość pliku: 20MB

 

Mapy i widoki historyczne

Nazwa pliku: mapy i widoki historyczne.zip

Wielkość pliku: 100MB