Odpowiedzialna za przedmiot / prowadząca ćwiczenia projektowe:

dr inż. arch. Klara Czyńska

tel. 091 449-56-40

e-mail: kczynska@zut.edu.pl

pokój 323

 

 

Prowadzący ćwiczenia projektowe:

dr inż. arch. Lechosław Czernik
tel. 091 449-56-23
e-mail: 
czernik@zut.edu.pl
pokoju 318

czernik

 

mgr inż. arch. Mikołaj Heigel
tel. 091 449-56-38
e-mail: 
mheigel@zut.edu.pl
pokój 322

heigel

 

 

 

CELE PRZEDMIOTU:

         Poszerzenie wiedzy o aktualnych problemach miast, współczesnych doktrynach urbanistycznych i panujących trendach w działaniach na rzecz renesansu miast;

         Nabycie umiejętności racjonalnego kształtowania zwartych struktur miejskich z wykorzystaniem obszarów zdegradowanych, nieużytkowanych lub ekstensywnie użytkowanych;

         Nabycie umiejętności tworzenia wysokiej jakości środowiska miejskiego i przyjaznej przestrzeni, dostosowanej do współczesnych potrzeb;

         Nabycie umiejętności posługiwania się prawem miejscowym poprzez wdrażanie regulacji planu miejscowego w konkretną wizję przestrzenno-krajobrazową dla wybranego fragmentu miasta.

Zarówno program wykładów jak ćwiczenie praktyczne ukierunkowane są na zagadnienie kreowania nowego wizerunku miasta poprzez odnowę zdegradowanych krajobrazowo, zdewaluowanych strukturalnie i nieefektywnie wykorzystywanych w jego obrębie obszarów. Rewitalizacja zdewaluowanych obszarów miejskich zgodna jest z lansowaną w Europie i na świecie polityką przestrzenną miasta zwartego, ukierunkowaną na efektywne wykorzystanie terenów, m.in. poprzez przywrócenie ww. zdegradowanym obszarom utraconych walorów użytkowych i krajobrazowych oraz zagospodarowanie ich na szeroko rozumiane funkcje miejskie.

Program wykładów obejmuje: charakterystykę aktualnych problemów i współczesnych doktryn rozwoju miast, identyfikację i charakterystykę czynników determinujących wysoką jakość życia i witalność miast, kluczowych z uwagi na ich wysoką konkurencyjność, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni publicznych, metodologię studiów krajobrazu z uwzględnieniem zabudowy wysokiej oraz prezentację wybranych miast z zagranicy, których realizowane strategie przyniosły sukces.

Zadanie projektowe realizowane podczas ćwiczenia semestralnego dotyczy wymagających interwencji, zaniedbanych i marginalizowanych aktualnie terenów Szczecina, znajdujących się w obrębie obszarów, dla których sporządzone zostały miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Są to obszary postindustrialne, po-portowe, po-wojskowe, po-kolejowe i inne, które zwykle prezentują wartości kulturowe i są niezwykle ważne w budowaniu tożsamości miasta. Efektem pracy semestralnej będzie wykonana w oparciu o analizy historyczne i planistyczne, a także  wdrażająca ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego koncepcja projektowa zagospodarowania przestrzennego. Analizy historyczne i planistyczne mają na celu rozwijanie umiejętności oceny istniejących uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych obszaru projektowego i krytycznego podejścia do podjętych rozstrzygnięć w formalnie obowiązujących dokumentach planistycznych. Podjęcie próby wdrożenia regulacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przełożenia ich na konkretną wizję przestrzenno-krajobrazową pozwoli na lepsze zrozumienie prawa miejscowego i nabycie umiejętności posługiwania się nim.

Zestawienie tematów, przewodniczek do ćwiczenia oraz wszelkie niezbędne dokumenty i mapy zamieszczone są poniżej, w materiałach do pobrania. Zadanie będzie realizowane w zespołach czteroosobowych. W trakcie semestru odbędą się dwa seminaria w formie publicznych prezentacji multimedialnych - po zakończeniu etapu analiz i po wykonaniu koncepcji zagospodarowania przestrzennego.

 

LOKALIZACJA OBSZARÓW PROJEKTOWYCH

 

sem VII_tematy 2015_16

Powiększ mapę >>>

 

 

HARMONOGRAM REALIZACJI ĆWICZEŃ PROJEKTOWYCH:

 

 

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

 

Szczegółowy przewodnik do ćwiczeń

Nazwa pliku: Proj urb_sem VII_przewodn_2016-17.pdf

Wielkość pliku: 0,1MB

 

Zestawienie tematów projektowych

Nazwa pliku: sem VII_tematy 2016-17.jpg

Wielkość pliku: 3,5MB

 

Granice opracowania dla wszystkich tematów

Nazwa pliku: granice tematow.zip

Wielkość pliku: 1,5MB

 

Mapy sytuacyjno-wysokościowe

Nazwa pliku: mapy syt-wys.zip

Wielkość pliku: 64MB

 

Mapa satelitarna Szczecina

Nazwa pliku: Szczecin_zdjęcie satel.jpg

Wielkość pliku: 25,1MB

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Miasta Szczecin

Nazwa pliku: Studium_2012.zip

Wielkość pliku: 174,0MB

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Nazwa pliku: MPZP.zip

Wielkość pliku: 158MB

 

Dokumenty planistyczne pozaformalne

Nazwa pliku: Dokumenty planist_pozaformalne.zip

Wielkość pliku: 20MB

 

Mapy i widoki historyczne

Nazwa pliku: mapy i widoki historyczne.zip

Wielkość pliku: 50MB

 

Bibliografia

Nazwa pliku: proj urb sem VII_bibliografia_2016-17.pdf

Wielkość pliku: 0,1MB